Kullanıcı girişi
Kimler çevrimiçi
Şu an 1 kullanıcı ve 96 ziyaretçi çevrimiçi.

Çevrimiçi kullanıcılar

 • HÜSEYİN YANARDAĞ
Kimler yeni
 • sevinç36
 • yasemin yanık
 • orhan_2437
 • metin BİNZET
 • ustaogretıcı
Hava Durumu
Iğdır
Ankara
Devlet Kurumları
DÖVİZ KURLARI
ATATÜRK

isteataturk.com

Stok Fazlası Malzemelerle İlgili Genelge:

 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

Sağlık Bakanlığı
Strateji Daire Başkanlığından
Stok Fazlası Malzemelerin MKYS ve Muhasebe İşlemleri
…………………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğüne)

İlgi: a) 13.02.2009 tarihli ve 1501 sayılı 2009/10 sıra nolu Genelge.
b) 27.03.2009 tarihli ve 3214 sayılı 2009/23 sıra nolu Genelge.

İlgi (b) de kayıtlı 2009/23 sıra nolu Genelge ile yapılan düzenlemede özet olarak; Bakanlığımıza bağlı harcama birimlerinin kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmalarını temin amacıyla sağlık kurumlarımızda tüketime yönelik olarak kullanılmakta olan her bir ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için “Azami Stok Miktarı” uygulamasının başlatıldığı ve bu kalemlerde 4 (dört) aylık ihtiyacın üzerinde stok bulundurulmayacağı ifade edilip bu doğrultuda;
• 30 Nisan 2009 tarihine kadar (stoklarda yeralan tıbbi sarf ve ilaçların) yıllık ihtiyaç miktarlarının MKYS sistemine ( referans verileri “Stok Düzeyi ayarları” üzerinden) girilmesi,
• MKYS üzerinden kullanıma sunulacak “Stok Fazlası Taşınır Modülü” aracılığı ile her bir kurumun 4 (dört) aylık ihtiyacının üzerinde olan stok fazlası tıbbi sarf ve ilaçların diğer kurumların bilgi ve istifadesine sunulacağı,
• 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, gerek hali hazırda aktif olan “İhtiyaç fazlası Taşınır Modülü’nün gerekse yeni oluşturulan “Stok Fazlası Taşınır Modülü” nün sorgulanmadan piyasadan satın alma yoluna gidilmeyeceği,
• Kurumların stoklarında yer alan İhtiyaç fazlası tüm taşınırların ihtiyacı olan (talep eden) kurumlara bedelsiz olarak devredileceği,
• Stoklarda yer alıp ilgili kurumca hizmet sırasında kullanılmakla beraber 4 (dört) aylık stoğun (yani azami stok miktarının) üzerinde olan stok fazlası ürünlerin, bedelli veya istenirse bedelsiz olarak ihtiyacı olan (talep eden) kurumlara devredileceği,
• Stok fazlası ürünlerden yapılan taleplere olumsuz cevap verilmesi durumunda konunun bir tutanakla Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiği,
• Harcama birimlerinin birbirlerine mal / malzeme satış işlemlerinin (yani bedelli devir işleminin) ise ilgi (a) sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilebileceği
Ayrıca bu tarihten sonra yapılacak her türlü satın almalarda azami stok miktarını dikkate alarak ihale sürecinin gerçekleştirilmesi hususları talimatlandırılmıştı.
Ancak, gerek Başkanlığımızca MKYS sistemi üzerinden yapılan incelemelerde gerekse kurumlar tarafından yazılı veya irtibat telefonlarına ulaştırılan sözlü bildirimlerden anlaşıldığı üzere,
• Bir kısım kurumların yıllık ihtiyaçlarını sisteme girerken (mevcut stoklarını stok fazlası olarak göstermeyecek şekilde) çok yüksek olarak belirlediği,
• Stok Fazlası Taşınır Modülü’nde yer alan ilaç veya malzemelerin, talep eden kurumlara devrinden bir takım gerekçelerle imtina edildiği (ör. Genelge yayımlanmadan önce satın alındığı veya stok fazlası olmakla beraber kurumun yıllık ihtiyacı olduğu vb. gerekçelerle)
• Taşınırların devir işlemlerinde ise gerek ücret ödemeleri ve nakliye masrafları gerekse işletilecek prosedürlere ilişkin problemlerin yaşandığı tespit edilmiş olup,
Aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1. Kurumlarımızın tamamı MKYS sistemine kaydetmiş olduğu yıllık ihtiyaç miktarlarını, yılın ilk 6 aylık dönemindeki tüketim miktarlarını esas alıp, hizmet sunum kapasitesinde oluşacak artış veya azalışları da dikkate alarak tekrar değerlendirecek ve gerekli düzeltmeleri yapacaktır.
2. Kurumların stoklarında yer alıp herhangi bir nedenle ihtiyaç dışına çıkan ilaç, mal veya malzemeler mutlaka MKYS İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülüne kaydedilecek ve ihtiyacı olup talepte bulunan kurumlara bedelsiz olarak devredilecektir.
3. Gerek “İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülü, gerekse yeni oluşturulan “Stok Fazlası Taşınır Modülü” sorgulanmadan (ilgi Genelgede belirtilen istisnalar hariç) piyasadan satın alma yoluna gidilmeyecektir.
4. Kurumların Stoklarında yer alıp hizmet sırasında kullanılmakla beraber 4 (dört) aylık stoğun (yani azami stok miktarının) üzerinde olan stok fazlası ürünler, ihtiyacı olup talep eden kurumlara (mali durum yapıları da dikkate alınarak bedelli veya istenirse idarenin takdiri ile bedelsiz olarak) devri gerçekleştirilecek ve bu konuda her türlü kolaylık sağlanacaktır.
5. Stok fazlası ürünlere ilişkin olarak Kurumların birbirlerinden yapacakları taleplerde zaman kaybının önlenmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması doğrultusunda faks ve (tarayıcıdan geçirilmiş resmi yazının) e-posta yoluyla gönderilmesi gibi her türlü iletişim teknolojisinden yararlanılmasına azami gayret gösterilecek ve kurumların talepleri mutlaka en kısa sürede cevaplandırılacaktır.
6. İhtiyaç fazlası veya Stok fazlası ilaç veya tıbbi sarfların ilgili kurumlar arası devrinde nakliye masrafları (ürünü talep eden kurumca karşılanmasının yerinde olacağı kanaatiyle) değerlendirilip gerekirse personel görevlendirmek suretiyle devir işlemi gerçekleştirilecektir.
7. Stok fazlası ilaç veya tıbbi sarfların bedelli olarak devrinde ilgi (b) Genelgede belirtildiği üzere (SHÇEK payı, hazine hissesi ve merkez pay dikkate alınarak ilgi (a) sayılı Genelgede belirtilen prosedürler doğrultusunda maliyetine devir işlemi gerçekleştirilecek ve hiçbir surette fazla bir bedel talep edilmeyecektir.
8. Muhasebe kayıt işlemlerinde Ek’te yer alan örnekler doğrultusunda ve ilgi (a) da kayıtlı 2009/10 sıra nolu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
Konunun ilinizde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşları ile mutlaka ilgili Saymanlık Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması, ayrıca yukarıda belirtilen hususlara gerekli hassasiyetin gösterilebilmesi için kurum idarecileri ile ilgili departmanlarda çalışan görevlilere (satın alma birimi ve taşınır kayıt kontrol yetkililerine) farkındalığı sağlamaya yönelik toplantı tertiplenerek konunun takip edilmesi ve ilgi Genelge hükümlerine riayet edilmesine azami hassasiyetin gösterilmesi hususlarında;
Gereğini önemle rica ederim.

Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan

EKLER
1- Muhasebe işlemlerine ilişkin örnekler (3 Sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

BEDELSİZ DEVİR
DEMİRBAŞ:
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 100.000 YTL, Birikmiş Amortismanı 40.000 YTL olan Demirbaşını B Döner Sermaye İşletmesine devir etmiştir.
Demirbaşı veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 40.000
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 60.000
255- Demirbaşlar Hesabı 100.000
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Demirbaşı alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
255-Demirbaşlar Hesabı 60.000
602- Diğer Gelirler Hesabı 60.000
şeklinde muhasebeleştirecek ve bu gelir üzerinden Hazine Hissesi ayrılmayacaktır. Ancak yıl sonunda gönderilecek Yönetim Dönemi (Bilanço ve ekleri) Hesabına 602 Nolu Hesabın alt detay hesapları eklenecektir.
MAL ve MALZEME:
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 50.000 YTL olan mal/malzemesini, B Döner Sermaye İşletmesine devir etmiştir.
Mal / Malzemesini veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 50.000
150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 50.000
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Mal / Malzemeyi alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 50.000
602- Diğer Gelirler Hesabı 50.000

BEDELLİ DEVİR
DEMİRBAŞ:
Örnek
Demirbaşı satan işletme;
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 50.000 YTL Birikmiş Amortismanı 30.000 YTL olan demirbaşı 25.000 YTL ye satmıştır.
257-Birikmiş Amortis Hes. 30.000
100-Kasa Hesabı: 25.000
255-Demirbaşlar Hs. 50.000
679-Diğer Olğ Dışı Gelir Kar. 5.000
şeklinde Muhasebeleştirilecek ve bu gelirden 5234 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi gereği Hazine hissesi ayrılarak yatırılacaktır.
Demirbaşı Alan İşletmenin Kayıtları;
255-Demirbaşlar Hesabı 25.000
103-Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 25.000
----------------------------- / --------------------------------------------------
103-Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 25.000
102-Bankalar Hesabı 25.000
Şeklinde kayıt yaparak aldığı Demirbaşı normal Amortisman ayırmak suretiyle kullanmaya devam edecektir.
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR
213 SAYILI Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği 670 YTL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılır. (670 YTL sabit olmayıp her sene Yeniden Değerleme oranında artırılmaktadır.)
Örnek :
Döner Sermaye Saymanlığına bağlı Devlet Hastanesine 580 YTL tutarında Demirbaş alınmış ise.
740-Hizmet Üretim Maliyeti: 580
103-Verilen Çek ve Gön.Em.Hes: 580
Ayrıca,
940-Demirbaş Giderleri Hesabı :580
941-Demirbaş Giderleri Alacaklı Hes: 580
MAL ve MALZEME
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 1.000 YTL olan mal/malzemesini, B Döner Sermaye İşletmesine bedelli devretmiştir.
Mal / Malzemesini satan A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 1.000
150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.000
---------------------------- / --------------------------------------------
136- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (B Hastanesi) 1.060
679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 1.060
--------------------------- / ----------------------------------------------
Tahsilatta;
102- Bankalar Hesabı 1.060
136- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (B Hastanesi) 1.060
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Mal / Malzemeyi alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.060
320- Satıcılar Hesabı (A Hastanesi) 1.060
------------------------------ / ----------------------------------------
Ödemede;
320- Satıcılar Hesabı (A Hastanesi) 1.060
103- Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 1.060
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Muhasebe ile ilgili soru ve sorunlarınız için;

İSİM TELEFON E-MAIL

Ali Gazi 0 312 458 51 36 ali.gazi@saglik.gov.tr

Mustafa Sevindik 0 312 458 51 37 mustafa.sevindik@saglik.gov.tr

Derya Tunç 0 312 458 51 36 derya.tunc@saglik.gov.tr

Osman Alagöz 0 312 458 51 38 osman.alagoz@saglik.gov.tr

Zafer Zongür 0 312 458 51 38 zafer.zongur@saglik.gov.tr

Hasan Sabır 0 312 458 50 69 hasan.sabir@saglik.gov.tr

Levent Demirhan 0 312 458 51 39 levent.demirhan@saglik.gov.tr

Seyyit Faruk Geylani 0 312 458 51 37 seyitfaruk.geylani@saglik.gov.tr

Yeni yorum gönder
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket
Sitemizin yeni hali nasıl?:
Son yorumlar
Acilis sayfasi yap
Açılış Sayfası Yap  Giriş Sayfası Yap
Favorilere Ekle  Sık Kullanılanlara Ekle
Webmaster